Покана за представяне на резюмета

Уважаеми Колеги,
Във връзка с предстоящия XVII Национален конгрес по Кардиология бихме искали да Ви информираме, че от 15.03.2022 г. ДКБ дава възможност за подаване на резюмета за участие в научната програма на събитието с Ваши собствени разработки. Конгресът ще се проведе в периода
29.09-02.10.2022 г в к.к. Албена, х-л „Маритим Парадайс Блу“ и „Фламинго град“.

Краен срок за подаване на резюметата: 30.06.2022 г.

Всички резюмета ще бъдат оценени от специално създадени комисии в зависимост от научната област, за която кандидатства всяка работа. Членовете на отделните комисии няма да имат информация относно авторския колектив, автора за кореспонденция и институциите, от които се представя резюмето. На базата на оценката си отделните комисии ще препоръчат приемане или отхвърляне на резюмето, както и формата на презентация – устна презентация или като постер.

До всеки един от кореспондиращите автори ще бъде изпратен е-mail, в който ще бъде посочено решението на Програмния Комитет относно всяко едно подадено резюме. Ако работата е приета ще бъде посочена датата, часа и конкретната сесия, в която ще бъде представена. Ще бъдат дадени и ясни инструкции относно правилата за подготовка на презентациите и постерите.

Изисквания към резюметата:

Резюметата трябва да бъдат подготвени при спазване на следния формат:

Заглавие: Не трябва да надхвърля 200 знака и да отразява възможно най-точно резултатите от съответната разработка.

Автори: Броят на авторите не трябва да надхвърля 15. Първият автор по правило е авторът, който ще представи работата и е регистриран за участие на XVII Национален Конгрес по Кардиология.

Институция/и на авторския колектив
Текст: Не трябва да надхвърля 3000 знака. Следва да съдържа задължително следните раздели:

 • За оригинална разработка:
   - Въведение и цел
   - Методи
   - Резултати
   - Заключение
 • За клиничен случай:
   - Въведение
   - описание на случай
   - Заключение

В текста не трябва да се съдържат търговски имена на продукти, наименования на компании, e- mail адреси или заглавия на Интернет страници. Съкращенията следва да се въвеждат при първо споменаване.

Таблица или фигура: По преценка на авторите резюмето може да съдържа една таблица (не повече от 12 колони и 20 реда) или една фигура (максимален размер 800х600 пиксела), интегрирана в
текста.

Данни на кореспондиращия автор: Задължително е да бъде посочен кореспондиращ автор заедно със следните детайли за контакт: имейл адрес, телефон за контакт, адрес

Научна област, за която кандидатства работата: При подаването на резюмето следва да бъде посочена конкретната научна област, която е най-близка до конкретната разработка. Това трябва
да бъде изрично посочено като отделна точка след текста на резюмето. Това дава възможност Вашата работа да бъде оценена от комисията с най-голяма експертиза в областта. Отделните научни
области са посочени по-долу:

 1. Сърдечна недостатъчност
 2. Кардиомиопатии
 3. Перикардни заболявания
 4. Артериална хипертония
 5. Исхемична болест на сърцето
 6. Инвазивна диагностика и лечение в кардиологията
 7. Аритмии и инвазивна електрофизиология
 8. Електрокардиостимулация, сърдечна ресинхронизираща терапия и превенция на внезапна сърдечна смърт
 9. Превенция и рехабилитация
 10. Клапни болести
 11. Детска кардиология
 12. Образна диагностика в кардиологията
 13. Белодробни съдови заболявания
 14. Сестрински грижи
 15. Други

Моля, изпратете Вашето резюме като прикачен файл на e-mail адрес:
congresscardiology2020@gmail.com. Файлът трябва да е във формат MS Word, шрифт Times New
Roman с размер 12, разстояние между редовете: 1,5.

В заглавието на e-mail моля посочете конкретната научна област, за която кандидатства работата.

Важно:

Имате възможност да потвърдите участие с изпратения абстракт през 2020г., в случай, че не е представен на друг форум, както и ако е необходимо може да актуализирате данните.

Приемането на резюме за участие на XVII Национален Конгрес по Кардиология не е предпоставка за освобождаване от такса участие на събитието. Всички резюмета ще бъдат включени в материалите от конгреса, които ще бъдат публикувани в сп. Българска Кардиология. 

Вярваме, че представянето на собствени научни разработки с високо качество на това най-значимо научно събитие на ДКБ е от съществено и основно значение за повишаване на нивото на научната програма и е обект на плодотворна дискусия, нови идеи и срещи с потенциални сътрудници.

Очакваме Вашите резюмета!

С Уважение:
Проф. Д-р Асен Гудев
Председател на УС на ДКБ 2020 - 2022г

Проф. Д-р Кирил Карамфилов
Научен секретар на ДКБ 2020 -2022г.